top of page

W czasie naszej codziennej pracy na salach szkoleniowych, a także w roli konsultantów staramy się zawsze utrzymywać właściwą proporcję pomiędzy psychologiczną refleksją a pragmatycznym biznesowym podejściem. Przygotowujemy naszych uczestników w taki sposób, aby zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej mogli korzystać ze świeżo zdobytej wiedzy i narzędzi.

"Nie można dać komuś czegoś, czego sami nie posiadamy."

Podczas naszej codziennej pracy koncentrujemy się na
trzech komponentach wsparcia:

KOMPONENT INDYWIDUALNY

Zwinne i efektywne organizacje tworzą dojrzali i świadomi ludzie. W naszej metodzie pracy kładziemy intensywny nacisk na pracę indywidualną, głęboko osadzoną w założeniach psychologii pozytywnej. Pierwszym krokiem na drodze do osobistej dojrzałości jest rozwój samoświadomości rozumianej jako znajomość własnych talentów, predyspozycji i mocnych stron. Kiedy potrafię odpowiedzieć na pytanie: "jaki jestem", mogę przejść do kroku drugiego, a mianowicie automotywacji, rozpoznając i wypracowując sposób zarządzania sobą, autodyscypliny i motywacji. Kiedy staję się specjalistą od samego siebie, mogę rozpocząć dalszą drogę, rozwijając własną empatię, poprzez poznawanie, dostrzeganie i uwzględnianie odmiennych perspektyw. Na szczycie tej góry znajduje się rozwój umiejętności społecznych, umożliwiających efektywny indywidualny wpływ na środowisko, w którym żyję i pracuję. Kluczowym jest, aby idąc tą drogą robić to w pełni świadomie i celowo.

Proponujemy metody pracy oparte na kompleksowym i rzetelnym modelu rozwoju osobowości zawodowej naszych klientów, obejmujący pracę nad trzema komponentami struktury psychicznej każdego z Nas: Temperamentu, Charakteru i Osobowości.

KOMPONENT ZESPOŁOWY

Efektywność i sprawność pracy zespołu zależy od warunków jego funkcjonowania. Istotne są pozycja i zdolności lidera zespołu, wiedza i umiejętności pracowników, warunki rozwoju, typ osobowości oraz oczekiwania zatrudnionych osób. Praca w zespole wiąże się z podziałem zadań i pełnieniem określonych ról, które powinny być zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami członków zespołu. Przyczynia się to do dobrego współdziałania i większej efektywności w funkcjonowaniu jako całości. Zespół stwarza warunki budowania relacji międzyludzkich opartych na wzajemnej akceptacji, sympatii i zaufaniu. Grupa daje wsparcie i tworzy punkt odniesienia w tworzeniu systemu wartości.

Metodyka naszej pracy skoncentrowanej na budowie zdrowych i skutecznych zespołów oparta jest na koncepcji pięciu dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego. Diagnostyka zakłada rozpoznanie dysfukcji oraz pracę nad zmianą dysfunkcji w pozytywne funkcje zespołu, poprzez partycypację w intensywnych zajęciach warsztatowych.

KOMPONENT ORGANIZACYJNY

Do skutecznego działania jednostek oraz zdrowo współpracujących zespołów przedsiębiorstwa potrzebują praktycznych narzędzi i wiedzy już na najwyższym poziomie organizacyjnym. Realizacja celów biznesowych przekłada się bezpośrednio na zadowolenie pracowników, zmniejszenie rotacji oraz zdolności do bycia innowacyjną, zwinną i kreatywną organizacją. Chcemy wspólnie odkrywać co inspiruje pracowników w ich działaniach i szukać sposobów, jak w na tym fundamencie budować organizacje, które inspirując otoczenie, realizują ambitne cele biznesowe.

Organizacje ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. W swojej pracy opieramy się na wykorzystywaniu Agile Business Management (zwinnym zarządzaniu organizacją). Metody te opierają się na ustanawianiu celów biznesowych oraz tzw. kamieni milowych dla ich późniejszej szybkiej realizacji pomimo, a wręcz w oparciu o niepełne plany, w niepewnym środowisku.

INDYWIDUALNYM

wspierając rozwój osobisty
i zawodowy pracowników organizacji.

ZESPOŁOWYM

pomagając tworzyć zdrowe,
dojrzałe i efektywne zespoły.

ORGANIZACYJNYM

dostarczając wiedzy i praktycznych
narzędzi umożliwiających realizacje
celów biznesowych organizacji.

bottom of page