top of page

Regulamin konkursu Efektywny wypoczynek Turqusowa

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu jest firma TURQSOWA Makowski Bąk spółka jawna  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mysłowickiej 9, 51-506 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711236, NIP: 895-217-66-73, REGON: 369111156 administrator profilu „Turqsowa” na Facebooku - https://www.facebook.com/turqsowaszkolenia  (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Koordynatorem Konkursu jest firma Komunikację Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pilicka 19, 02-629, zwana dalej „Koordynatorem”.

3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

5. Konkurs trwać będzie od dnia 28.07.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§2

ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i mają pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami” i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Facebook), a podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są prawdziwe, i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).

2. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym komentarza, w którym należy udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jakie macie sprawdzone pomysły na ładowanie baterii?”

3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nieodpłatny.

4. Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu oraz udziela zgody na opublikowanie zdjęć na Facebooku

5. W konkursie zostanie nagrodzona jedna osoba.

6. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 100 zł do sklepu sieci Decathlon.

7. Zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób. Jury będzie oceniać uczuciowość, kreatywność, pomysłowość, emocjonalność i ogólny pozytywny i zabawny wyraz artystyczny.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 18.08.2021 r.

 

§3

PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na fanpage’u wybranych zdjęć z wydarzenia – w tym z wizerunkiem Zwycięzców.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, bez roszczenia wynagrodzenia z tego tytułu, upoważnienia do korzystania z nadesłanych zdjęć i odpowiedzi konkursowych, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i Koordynator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są tylko dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie.

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie 14 dni Nagroda przepada.

3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 1 niniejszego konkursu. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.

4. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Osoby zgłaszającej do Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu, informując o tym fakcie na stronie Turqsowa na Facebooku.

2. Pełny tekst Regulaminu konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na profilu Turqsowa na Facebooku, a także w siedzibie Organizatora.

bottom of page